Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine has started publication since 1994. It is a comprehensive TCM academic journal supervised by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by the Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences, which is the source journal of CSTPCD and CSCD. The journal is rooted in academics, and always holds the principle of “looking for the truth and being practical, pursuing innovation and development”. It also shoulders the duty of promoting TCM culture and advancing TCM technological development, attaches equal importance to TCM and integrated traditional Chinese and Western medicine, and combines technicality, applicability and guidance quality together, with a purpose to provide professional services for TCM practitioners. The Journal’s agent for distribution out of China is China International Publications Trading Corporation, with code of M4564.
CONTENTS
ZHANG Jun1,2, XIAO Peigen3,4, LIU Zhengyu1,2, HAN Rugang1,2, LIN Maoxiang1,2
XIE Zhiqiang, XIE Lina, GUO Bin, LIU Weiai, HUANG Linxing, WANG Penghan, YUE Zenghui
ZHU Yichao1, REN Juan1, QIU Xue1, Humujiletu2, CAI Baochang3, ZHENG Yanping3
LI Xixiang, ZHANG Zhirui, BI Yingyang, ZHANG Yahui, LI Jiwen, WANG Xuemei
GUO Ailing1, 2, YAO Tao1, PAN Siqing1, ZHOU Liuhua1, TIAN Xiong1, CHANG Yuexing1, 2
ZHANG Yanjiao1, HUANG Kuan1, XIANG Runqing1, FANG Shandan1, DONG Shuai1, FAN Yuan1,2
ZHANG Yuli, LI Pengfan, GU Sizhen, XUE Shigui, PAN Ji, TANG Yini, DOU Danbo
LI Hong1, XIE Lijun2, CHEN Ying1, CHEN Ting2, MA Kun1, ZHENG Jiangqin1, CHEN Xiang1, Instructor: LYU Shaoguang1
Study on Prediction Mechanism of Astragali Radix-Salviae Miltiorrhizae et Rhizoma Medicinal Pair for Intervention of Chronic Heart Failure Based on Biomolecular Network [93-98]
ZHANG Yili1, LI Yuan2, LIU Junjie1, ZHANG Jian1, YANG Shuangjie1, WANG Zhiyin1, WANG Juan1,3,4, ZHAO Huihui1,3,4, WANG Wei1,3,4
CHE Rui1,2, WANG Yan2, FANG Qingxia3, CHEN Ruixue2
CHENG Ting1, HAO Wenjie2, LI Xiang2, HUANG Peng2, Instructor: YANG Wenming2
DAI Rongqiong1,2, LIU Jianzhong2, Instructor: LI Xuelin2, LIU Jing2
CHEN Jixin, DONG Yutong , YUAN Weiling , LI Chengxian , WANG Min
LI Jian1, ZHOU Dandan2, XIAO Qingling2, TANG Cheng2, Instructor: ZHU Qiyong2, CHEN Xiaoli2
FAN Hongqiao1,2, LIU Lifang2, ZHOU Liang2, Instructor: TAN Xinhua2
Based on Programmed Death 1/Programmed Death Ligand 1 Signaling Pathway